Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 147
 • Item
  The priority of form in the metaphysics of the human person. A contemporary defense of aristotelian-thomistic hylomorphism
  (2024-03-20) Caruana, Christopher
  This dissertation offers a critical examination of the metaphysical constitution of the human person, with a particular focus on the mind and body problem, adopting the relevant hylomorphism developed by the realist metaphysics of the Aristotelian-Thomistic tradition. The primary role of the formal cause is examined in order to highlight the philosophically advantageous results of a hylomorphic account as well as to show as far as is possible that this is really how facts are with the ontological constitution of the human person, hence the commitment to realist metaphysics. This research project, therefore, intends to defend the priority of form, understood in terms of both metaphysical and explanatory priority. In order for this examination to be a systematic one, contrasting accounts are also discussed, these being, primarily, dualistic theories as well as materialist approaches. A balance is struck between a historical and classical investigation into the way these theories accounting for the body and soul relationship were developed, on the one hand, and a more contemporary and scientifically informed approach to this widely discussed theme. Rozprawa przedstawia krytyczne spojrzenie na metafizyczną konstytucję osoby ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu umysłu i ciała, w świetle klasycznego hylemorfizmu rozwijanego przez realistyczną metafizykę tradycji arystotelesowsko-tomistycznej. Analizie poddana jest naczelna rola przyczyny formalnej, celem uwydatnienia filozoficznej doniosłości ujęcia hylemorficznego, jak też wykazania, na ile to możliwe, że tak właśnie mają się fakty z ontologiczną konstytucją osoby ludzkiej, czego wyrazem jest metafizyczny realizm. Niniejszy projekt badawczy ma więc na celu obronę pierwszeństwa formy, rozumianego zarówno w kategoriach pierwszeństwa metafizycznego, jak i eksplanacyjnego. Systematyczność badań wymagała również omówienia stanowisk przeciwnych, sprowadzających się przede wszystkim do teorii dualistycznych, a także materialistycznych. W analizach zachowana została równowaga, z jednej strony między historycznym i systematycznym aspektem dociekań nad rozwijanymi teoriami wyjaśniającymi związek ciała i duszy, z drugiej zaś bardziej współczesnym i naukowo uzasadnionym podejściem do tego szeroko dyskutowanego tematu.
 • Item
  The Problem of the Human Person’ Subjectivity in the Anthropological Thought of Karol Wojtyła
  (2024-04-10) Lesomar, Antonius Alex
  This dissertation presents a critical overview of a crucial problem in Karol Wojtyła’s anthropological thought, namely the problem of the human person’s subjectivity. The main objective of research on this problem is to achieve an adequate understanding of Wojtyła’s conception of subjectivity, which will eventually arrive at an adequate understanding of human being. To achieve this goal, there are three main issues that need to be investigated, dissected and presented in this dissertation, including: the manifestation of the subjectivity in the human experience, the principle or cause of human person’s subjectivity, and the significance of Wojtyła’s conception of subjectivity. The achievement of Wojtyła’s conception of subjectivity, through research and review of these main issues mentioned above, is supported and elaborated with the use of metaphysical explanation and phenomenological description method, and equipped with text analysis and historicity method. The metaphysical explanation method addresses the facts given in experience by finding the causes that justify the existence of these facts and their essential contents. These facts are actions of the human person given in experience. This method guarantees the discovery and explanation of the reasons for the facts of human actions. In the context of explaining the problem of subjectivity, it is about something that cannot be reduced, which is nothing but the principle of the subjectivity of the human person. The phenomenological method allows an interpretation and description of the lived experience of the subjectivity of the human person, namely the lived experience of a conscious personal subject and its manifestations in its activities. Meanwhile, through the method of text analysis, Wojtyła’s conception of subjectivity can be discovered, dissected and then reconstructed in this dissertation. And by using the historicity method, the main concepts of subjectivity in the history of philosophy can be extracted and presented in this dissertation. The results of the research presented in this dissertation affirm that Wojtyła understands subjectivity at the level of metaphysics and phenomenology. At the level of metaphysics, man, as a person, is suppositum or the subject of his existence and activities. Here, he appears as an objective autonomous being. At the level of phenomenology, the human person experiences himself as such and therefore he is the subject in the strictly experiential sense. He also experiences his actions as acts of which he himself is the agent. Thanks to consciousness and especially its reflexive function, man appears as a subjective autonomous being who has experience of himself as a subject, which makes his being fully subjective. At this experiential realm, subjectivity is manifested in the moments of reflection, decision and action. In these moments a person is given in experience as a “self” or “I.” In particular, through action, a person fully reveals himself as a subject and agent. The description of the manifestation of human subjectivity leads to the apprehension of a correct understanding of the principle of human subjectivity, namely the person. Regarding this principle and the adequate understanding of man as a person, Wojtyła adhere to the objective Aristotelian-Thomistic view about man. He accept Aristotle’s notion that human being is a rational animal. The Polish philosopher also follow Boethius’ definition of person, persona est individua substantia rationalis naturae, and made it the basis of his theory of the human person. He also adopt St. Thomas Aquinas’ claim that the person is an incommunicabilis subsistentia. However, these objective views are not enough in explaining the uniqueness and richness of the man as a person. Therefore, Wojtyła enriches and expands the objective view of Aristotelian-Thomistic traditions by asserting the lived experience or the subjective experience of man. The Polish thinker asserts that the man-person as suppositum uniquely reveals himself in the performing actions, and realizes and experiences himself as a subject and agent. And through the actions the person can be captured and understood as the subject. As such, the action is a proper dynamism belonging only to the human person, simultaneously is the proper place of the knowledge of the person. In turn, through the analysis of subjectivity leads us to the discovery and understanding of the man as a person with all of his wealth and complexity. It is this personalism that Wojtyła develops based on the metaphysical method supplemented by phenomenology, and his openness in contact with philosophical trends, science and especially theology. Besides that, Wojtyła’s personalist conception of subjectivity also displays significant consequences for anthropology, ethics, social life and culture. All of these exhibit the specificity of Wojtyła’s conception of subjectivity in his anthropological thought, which I present in this dissertation. Niniejsza rozprawa przedstawia krytyczne spojrzenie na kluczowy problem antropologicznej myśli Karola Wojtyły, jakim jest problem podmiotowości osoby ludzkiej. Głównym celem badań nad tym problemem jest doprowadzenie do adekwatnego zrozumienia Wojtyłowskiej koncepcji podmiotowości, co ostatecznie doprowadzi do adekwatnego zrozumienia istoty ludzkiej. Aby osiągnąć ten cel, w rozprawie należy zbadać, przeanalizować i przedstawić trzy główne zagadnienia, w tym: przejawy podmiotowości w doświadczeniu człowieka, zasady względnie przyczyny podmiotowości osoby ludzkiej oraz znaczenie Wojtyłowskiej koncepcji podmiotowości. Osiągnięcie Wojtyłowskiej koncepcji podmiotowości, poprzez badanie i przegląd wyżej wymienionych głównych zagadnień, jest wspierane i rozwijane metodą wyjaśniania metafizycznego i opisu fenomenologicznego oraz oparte na analizie tekstu i metodzie historyzmu. Metafizyczna metoda wyjaśniania odnosi się do faktów danych w doświadczeniu i polega na poszukiwaniu przyczyn, które uzasadniają istnienie tych faktów i ich istotną treść. Te fakty to działania osoby ludzkiej dane w doświadczeniu. Metoda ta gwarantuje zatem odkrycie i wyjaśnienie przyczyn faktów ludzkich działań. W kontekście wyjaśnienia problemu podmiotowości chodzi o coś, czego nie można zredukować, co jest niczym innym jak zasadą podmiotowości osoby ludzkiej. Metoda fenomenologiczna pozwala na interpretację i opis przeżywanego doświadczenia podmiotowości osoby ludzkiej, czyli przeżywanego doświadczenia świadomego podmiotu osobowego i jego przejawów we właściwych mu działaniach. Metoda analizy tekstu wykorzystywana jest do odkrycia, analizy, a następnie zrekonstruowania Wojtyły rozumienia podmiotowości osoby ludzkiej, podczas gdy metoda historyzmu ma na celu wydobycie i przedstawienie ujęcia Wojtyły na tle głównych koncepcji podmiotowości w historii filozofii. Przedstawione w rozprawie wyniki badań potwierdzają, że Wojtyła pojmuje podmiotowość na poziomie metafizyki i fenomenologii. Na poziomie metafizyki człowiek jako osoba stanowi suppositum, czyli podmiot swojego istnienia i działania, skutkiem czego jawi się jako obiektywna i autonomiczna istota. Na poziomie fenomenologii osoba ludzka doświadcza siebie jako takiej, a zatem jest podmiotem w sensie stricte empirycznym. Doświadcza także swoich czynów jako aktów, których sam jest sprawcą. Dzięki świadomości, a zwłaszcza jej funkcji refleksyjnej, człowiek doświadcza włanej bytowej autonomii, co czyni jego bycie w pełni podmiotowym. W tej sferze doświadczenia podmiotowość przejawia się w aktach refleksji, decyzji i działania. W tych momentach osoba jest dana w doświadczeniu jako „ja”. W szczególności poprzez działanie osoba w pełni objawia się jako podmiot i sprawca. Opis przejawów podmiotowości człowieka prowadzi do uchwycenia właściwego rozumienia zasady podmiotowości człowieka, jaką jest osoba. Odnosząc się do tej zasady i adekwatnego rozumienia człowieka jako osoby, Wojtyła uwzględnia obiektywne arystotelesowsko-tomistyczne stanowisko na temat człowieka. Akceptuje pogląd Arystotelesa, odwołujący się do kluczowej roli rozumności, jak też podąża za Boecjuszową definicją osoby persona est individua substantia rationalis naturae, z której uczynił podstawę swojej teorii osoby ludzkiej. Przyjmuje również twierdzenie św. Tomasza z Akwinu, że osoba jest incommunicabilis subsistentia. Te obiektywne poglądy nie wystarczają jednak do wyjaśnienia wyjątkowości i bogactwa człowieka jako osoby. Dlatego Wojtyła wzbogaca i poszerza obiektywne spojrzenie na ludzką osobę w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, poddając analizie przeżyte, czyli subiektywne doświadczenie człowieka. Polski myśliciel twierdzi, że człowiek-osoba jako suppositum w sposób niepowtarzalny objawia się w sprawianiu czynu, w którym realizuje i doświadcza siebie jako podmiotu i sprawcy. Jedynie poprzez analizę czynu osoba może zostać uchwycona i zrozumiana jako podmiot. Jako taki, czyn jest właściwym dynamizmem należącym tylko do osoby ludzkiej, jednocześnie będąc właściwym miejscem poznania osoby. Z tego względu analiza podmiotowości prowadzi do odkrycia i zrozumienia człowieka jako osoby z całym jej bogactwem i złożonością. Tego rodzaju personalizm Wojtyła rozwija w oparciu o metodę metafizyczną uzupełnioną fenomenologią i otwartość na inne nurty filozoficzne, naukę, a zwłaszcza teologię. Poza tym personalistyczna koncepcja podmiotowości Wojtyły ma również istotne konsekwencje dla antropologii, etyki, życia społecznego i kultury. Wszystko to ukazuje specyfikę koncepcji podmiotowości Wojtyły w jego myśli antropologicznej, którą przedstawiam w tej rozprawie.
 • Item
  Mediacyjna rola komunikacji intrapersonalnej w relacjach sposobów kształtowania się tożsamości z cechami osobowości i dobrostanem młodzieży
  (2024) Jankowicz-Miernik, Sylwia
  Projekt miał na celu weryfikację zależności osobowość – tożsamość – dobrostan w grupie młodzieży w wieku od 13 do 18 lat oraz poszerzenie modelu o zjawisko komunikacji intrapersonalnej, rozumianej jako dialogi wewnętrzne oraz mówienie do siebie. Adolescenci (N = 320) brali udział w kwestionariuszowym, dwuetapowym badaniu i wypełniali: w etapie I - Ankietę socjodemograficzną, Kwestionariusz Osobowości IPIP-BFM-50, Zrewidowaną Skalę Wewnętrznej Aktywności Dialogowej SWAD-R oraz Skalę Mówienia do Siebie STS, zaś w etapie II - Kwestionariusz Sposobów Kształtowania Tożsamości CIMQ oraz Skalę MHC-SF do pomiaru dobrostanu. Ustalono, że: (1) cechy osobowości są predyktorami sposobów kształtowania się tożsamości, a najistotniejszą rolę odgrywają intelekt i sumienność oraz stabilność emocjonalna; (2) sposoby kształtowania się tożsamości wykazują sinusoidalny kształt relacji z metacechami osobowości alfa i beta (3) oraz dobrostanem psychicznym i dwoma jego aspektami: emocjonalnym i psychologicznym; (4) dialogi wewnętrzne adolescentów pełnią funkcje rozwojowe, obronne lub nieadaptacyjne; (5) cechy osobowości są predyktorami funkcji dialogów wewnętrznych, z czego najważniejszą rolę odgrywają stabilność emocjonalna i intelekt; (6) dialogi wewnętrzne mediują relację osobowość - tożsamość zaś mówienie do siebie mediuje relację tożsamość – dobrostan. The project aimed to verify the relationship of personality - identity - well-being in a group of adolescents aged 13 to 18, and to expand the model with the phenomenon of intrapersonal communication, understood as internal dialogues and self-talk. Participants (N = 320) took part in a two- stage questionnaire study and completed: in stage I - Socio-demographic questionnaire, International Personality Item Pool-Big Five Markers-50, Internal Dialogical Activity Scale-Revised and The Self-Talk Scale, and in stage II - Circumplex Identity Modes Questionnaire and the MHC-SF Scale. It was established that: (1) personality traits are predictors of identity formation modes, of which intellect, conscientiousness and emotional stability play the most important role; (2) identity formation modes show a sinusoidal shape of the relationship with alpha and beta personality metatraits (3) and psychological well-being and two of its aspects: emotional and psychological; (4) internal dialogues of adolescents perform self-reflective, defensive and disruptive functions; (5) personality traits are predictors of internal dialogue functions, with emotional stability and intellect playing the most important role; (6) internal dialogues mediate the personality-identity relationship, and talking to oneself mediates the identity-well-being relationship.
 • Item
  Wiarygodność chrześcijańskiej nadziei w ujęciu księdza Wacława Hryniewicza OMI
  (2024-02-26) Zieja, Paweł
  Istotną cechą człowieczeństwa jest posiadanie nadziei. Życie człowieka, choć dokonuje się w teraźniejszości, jest również ukierunkowane na przyszłość. Każdy człowiek bowiem od przyszłości czegoś oczekuje, na coś liczy, ufa, że spełnią się jego plany. To nadzieja pozwala bez lęku patrzeć w przyszłość, daje siłę do działania i podejmowana odpowiedzialności za swoje życie. Brak nadziei prowadzi natomiast do rozpaczy i utraty sensu życia. Chrześcijańska nadzieja kieruje wzrok człowieka ku Bogu, od którego spodziewa się dobra, jakim jest życie wieczne oraz wskazuje jak właściwie przeżywać życie doczesne. Polskim teologiem, który znaczną część swojego życia poświęcił badaniu zagadnienia chrześcijańskiej nadziei, był zmarły w 2002 roku, ks. Wacław Hryniewicz. Jego dorobek naukowy stanowi duży i cenny wkład w rozwój i zainteresowanie, ciągle aktualną tematyką chrześcijańskiej nadziei. Główny problem badawczy pracy został sformułowany w pytaniu: na czym polega wiarygodność chrześcijańskiej nadziei u Hryniewicza? Odpowiedź na nie znajduje się w czterech rozdziałach niniejszej dysertacji, a każdy z nich składa się z czterech punktów. Pierwszym rozdział dysertacji ukazuje nadzieję jako fundamentalną rzeczywistość ludzkiego życia. Odwołując się do nauczania lubelskiego teologa, wskazano, iż w rzeczywistości nadzieja jest nie tyle potrzebna, ile zdecydowanie niezbędna do życia. Ukazano, że nadzieja ma także charakter transcendentny. W rozdziale tym wskazano również, że istnieje możliwość przyjęcia zupełnie przeciwstawnej postawy względem życia, a więc postawy rozpaczy. Aby ukazać wiarygodność chrześcijańskiej nadziei, bazując na dorobku naukowym lubelskiego teologa, wykazano także, iż nie separuje ona człowieka od doczesnego życia. W drugim rozdziale pracy zaprezentowano to, w jaki sposób lubelski profesor interpretuje biblijne źródła chrześcijańskiej nadziei. Najpierw odwołano się do tekstów ze Starego Testamentu. Wykazano, iż poprzez historię Izraela, nauczanie proroków oraz wizję obiecanego Mesjasza, uwidacznia się na kartach Starego Testamentu obraz trwałej i niezachwianej nadziei, której architektem jest sam Bóg. Analizując interpretowane przez Hryniewicza przypowieści Jezusa, wykazano, iż przepowiadanie Mistrza z Nazaretu jest głoszeniem nadziei, perspektywy wiecznego szczęścia w królestwie Ojca. W rozdziale tym wykazano również, iż fundamentem chrześcijańskiej nadziei jest prawda, że tajemnica Paschy Chrystusa swym zasięgiem obejmuje wszystkich ludzi. W trzecim rozdziale omówiono problem nadziei i jej wiarygodności w obliczu najważniejszych wyzwań obecnych w życiu człowieka. Opierając się na myśli teologicznej prof. Hryniewicza, poruszono takie zagadnienia dotyczące ludzkiej egzystencji jak: wolna wola, problem zła i cierpienia, doświadczenie śmierci oraz korelacja między człowiekiem a światem materialnym. W czwartym rozdziale zaprezentowano w kontekście nadziei, eschatologiczne poglądy lubelskiego teologa. Podjęto się omówienia takich zagadnień jak zmartwychwstanie i życie wieczne, paruzja i sąd Boży, problem piekła oraz hipotezę nadziei zbawienia dla wszystkich. An essential characteristic of humanity is to have hope. Human life, although it takes place in the present, it is also oriented toward the future. Everyone expects something from the future, hopes for something, and trusts that his or her plans will come true. Hope enables us to look to the future without fear and gives us the strength to act and take responsibility for our lives. A lack of dearth of hope, on the other hand, leads to despair and a loss of meaning in life. The Christian hope guides man toward God, from whom he expects the good that is eternal life, and reveals to him how to properly live his life on earth. A Polish theologian who devoted a significant part of his life to studying the question of Christian hope was Fr Wacław Hryniewicz. His scholarly output represents a large and valuable contribution to the development of and interest in, the livable topic of the Christian hope. Accordingly, the main research question was formulated: Q: what is the credibility of the Christian hope in the opinion of Fr Hryniewicz? The answer to the question is to be found in the four chapters o f the dissertation. The first chapter presents that hope is a fundamental reality of human life. According to Fr Hryniewicz, the hope of reality is an essential component of every men’s life. Not only does it have a certain driving force in human life, but it also helps one to pass through difficult moments in life. It is shown that hope is also transcendent in nature. In the chapter, it is also pointed out that it is possible to adopt the very opposite attitude towards life, that is, the attitude of despair. Hopelessness is the opposite of hope, and an attitude that leads to a sense of meaninglessness and denial of the gift of life. To show the credibility of Christian hope, based on the scholarly work o f the Lublin theologian, it was also shown that it does not separate man from temporal life. The second chapter o f the study presents how the Lublin professor interprets the biblical sources of Christian hope. First, reference was made to texts from the Old Testament. It was shown that through the history o f Israel, the teaching of the prophets, and the vision of the promised Messiah, an image of lasting and unshakable hope, whose architect is God himself, becomes visible on the pages of the Old Testament. Central to the Good News proclaimed by Jesus Christ, was the idea of the Kingdom of God. Analyzing the parables o f Jesus as interpreted by Hryniewicz, it was shown that the preaching of the Master of Nazareth is a proclamation of hope, the prospect of eternal happiness in the Father's kingdom. The chapter also shows that the foundation of Christian hope is the truth that the mystery of Christ's Passover embraces all people. The third chapter discusses the problem of hope and its credibility in the face of major challenges present in human life. Drawing on Prof. Hryniewicz's theological thought, issues concerning human existence such as free will, the problem of evil and suffering, the experience of death, and the correlation between man and the material world are addressed. The fourth chapter presents, in the context of hope, the eschatological views of the Lublin theologian. A discussion of such issues as the resurrection and eternal life, the Parousia and God's judgment, the problem of hell, and the hypothesis of the hope of salvation for all are undertaken. In its essence, the Christian hope is eschatological in character, and it is oriented towards God's promised eternal life in His kingdom. This part of the work shows that Professor Hryniewicz's views critically evaluate the eschatology present in the history of theology and characterized by fear and anxiety of punishment and condemnation. According to the author, Christ in his preaching did not focus primarily on the fearful doctrine of damnation, but on the good news of salvation. The Saviour did not frighten people with hell but brought the hope of eternal life. Eschatology as seen by Hryniewicz is thus an eschatology of hope.
 • Item
  Le rôle de la nominalisation dans les titres de presse. Analyse contrastive de la presse polonaise et française
  (2024-01-30) Stręciwilk, Ewelina
  L’objectif primordial de la thèse de doctorat est de montrer le rôle de nominalisation dans les titres de la presse digitale polonaise et française. Le travail se compose de deux parties : théorique et pratique. La partie théorique est divisée en quatre chapitres dans lesquels l’auteur aborde les thèmes de langue de presse, titres de presse et de la presse électronique ainsi que sa fonction en tant que média de masse. Cette partie de travail est aussi consacrée aux aspects théoriques de la nominalisation. La partie pratique du mémoire comprend deux chapitres. Le premier d’entre eux est consacré aux questions fondamentales dans le domaine de la théorie et de la méthodologie de la création de corpus annotés à la main, tandis que le sujet d’analyse dans le deuxième chapitre de la partie pratique est la nominalisation dans les titres de la presse électronique polonaise et française. La partie empirique du travail présente entre autres des données sur la fréquence des types de nominalisation dans les titres collectées, ainsi que des données sur le nombre d’arguments qu’implique l’emploi de la nominalisation au lieu de la forme verbale dans les titres. Les analyses réalisées comprennent 600 exemples de portails digitaux polonais et français collectés pendant quatre mois consécutifs. Les considérations ont été conclues par la principale conclusion basée sur le matériel collecté : la nominalisation est le moyen formel de base conduisant les auteurs de titres à masquer ou à ne pas exprimer certaines informations grammaticales. Nadrzędnym celem rozprawy doktorskiej jest ukazanie roli nominalizacji w nagłówkach polskiej i francuskiej prasy cyfrowej. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna dzieli się na cztery rozdziały, w których poruszona została tematyka języka prasy, nagłówków prasowych, prasy elektronicznej i jej funkcji jako jednego ze środków masowego przekazu, a także teoretyczne aspekty nominalizacji. Część praktyczna rozprawy składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został podstawowym zagadnieniom z zakresu teorii i metodologii tworzenia korpusów ręcznie anotowanych, zaś przedmiotem analiz w drugim rozdziale części praktycznej jest nominalizacja w nagłówkach elektronicznej prasy polskiej i francuskiej. Część empiryczna pracy przedstawia m.in. dane dotyczące frekwencji poszczególnych typów nominalizacji w zebranych nagłówkach, a także dane dotyczące ilości argumentów, jakie niesie za sobą użycie w nagłówkach nominalizacji zamiast formy czasownikowej. Przeprowadzone analizy obejmują 600 przykładów pochodzących z polskich i francuskich portali internetowych zebranych w ciągu czterech następujących po sobie miesięcy. Rozważania zostały zakończone wnioskiem głównym opartym na zebranym materiale: nominalizacja jest podstawowym środkiem formalnym prowadzącym autorów nagłówków do ukrycia bądź niewyrażania niektórych informacji gramatycznych. fhe overriding goal of the doctoral thesis is to show the role of nominalization in the headlines of the Polish and French digital press. The work consists of two parts: theoretical and practical. I’he theoretical part is divided into four chapters, in which the subject of the language of the press, headlines, electronic press and its function as one of the mass media, as well as theoretical aspects of nominalization are discussed. The practical part of the dissertation consists of two chapters. The first of them was devoted to the basic issues in the field of theory and methodology of creating hand-annotated corpora, while the subject of analysis in the second chapter of the practical part is nominalization in the headlines of the Polish and French electronic press. The empirical part of the work presents e.g. data on the frequency of particular types of nominalization in the collected headlines, as well as data on the number of arguments that the use of nominalization instead of the verb form in the headlines entails. The analyzes carried out include 600 examples from Polish and French Internet portals collected over four consecutive months. The considerations were concluded with the main conclusion based on the collected material: nominalization is the basic formal means leading authors of headlines to hide or not express certain grammatical informations.