Repository logo

The Repository collects scientific achievements of employees and doctoral students of the John Paul II Catholic University of Lublin. The purpose of the repository is dissemination of the scientific achievements of the John Paul II Catholic University of Lublin, promoting conducted scientific research and supporting didactic activities. The repository collects, stores and shares digital documents in the form of books, scientific articles, scientific journals, conference materials, didactic materials etc.

 

Recent Submissions

Item
Foreign Women Transforming Elijah into the Prophet of the Lord (1 Kgs 17–19)
(Wydawnictwo KUL, 2024) Dubovský, Peter
This paper analyses the different versions of the Elijah cycle (1 Kgs 17–19) as witnessed, in particular, in the Masoretic text (MT), the Codex Vaticanus (GB), the Codex Alexandrinus (GA), and the Antiochian text (GAnt.). The comparison of the manuscripts shows that the MT adds and omits certain words and expressions. The author explored whether the additions and omissions are scribal mistakes or rather an intentional redactional intervention. Arguing for the latter, the author proposes that the MT pre­sents not only the great deeds of the great prophet Elijah but also how Elijah became such a great prophet. Based on this analysis, the author proposes five stages of Elijah’s formation process: 1. the transformation of a man into a listener (1 Kgs 17:2–6); 2. Elijah’s transformation into a man of God’s word (the Cherith ep­isode and the Zarephath episode in 17:7–16); 3. the transformation from a man of God’s word into a man of God (the resuscitation of the dead son in 17:17–24); 4. the transformation from a man of God into a prophet (the Carmel episode 18:1–40); 5. the transformation of a zealous prophet into a man standing before the Lord (19:1–18).
Item
Organy i organiści w parafii Racławice w latach 1650-1998. Studium źródłowe
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2023-12-29) Moskal, Tomasz; Wiśniewski, Piotr; Adamko, Rastislav
Artykuł traktuje o organach i organistach parafii Racławice (diecezja sandomierska) w okresie blisko 350 lat. Parafię erygowano na przełomie XIII/XIV wieku. Informacje źródłowe o wyposażeniu świątyni sięgają 1604 r., natomiast dopiero w 1650 r. mamy pierwszą wzmiankę o instrumencie muzycznym. W XVIII wieku wymieniane są organy 13-głosowe, które użytkowano do 1914 r. Po pożarze kościoła w czasie I wojny światowej korzystano z fisharmonii dwugłosowej, którą w 1955 r. zastąpiono organami 12-głosowymi. Podjęte przez ówczesnego proboszcza próby budowy nowych organów zakończyły się ostatecznie rozbudową dotychczasowego instrumentu. W 1975 r. zostały oddane do użytku organy 25-głosowe, które w 1998 r. przeniesiono do nowego kościoła. Informacje o organistach racławickich źródła podają od 1694 r. Z XIX wieku pochodzą szczegółowe wiadomości o warunkach mieszkaniowych i wynagrodzeniu organistów, a z XX wieku – o ich wykształceniu i zaangażowaniu w kulturę muzyczną parafii. This article deals with the organ and organists of the Racławice parish (Sandomierz diocese) over a period of nearly 350 years. The parish church was erected in the late 13th/14th century. Source information about the church’s furnishings goes back to 1604, while it was not until 1650 that the first mention of a musical instrument was recorded. In the 18th century, a 13-voice organ is mentioned, which was in use until 1914. After the church fire during World War I, a two-voice harmonium was used, which was replaced by a 12-voice organ in 1955. Attempts made by the then parish priest to build a new organ eventually ended with the expansion of the existing instrument. A 25-voice organ was commissioned in 1975 and moved into the new church in 1998. Sources provide information about the organists of Racławice from 1694 on. From the 19th century comes detailed information about the housing conditions and salaries of organists, and from the 20th century their training and involvement in the musical culture of the parish.
Item
Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza
(Wydawnictwo KUL, 2022) Paweł Lewandowski
Przedmiotem niniejszego materiału źródłowego opatrzonego aparatem krytycznym są 152 dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Opracowanie jest efektem usługi badawczej obejmującej kwerendę archiwalną wykonaną w Archiwum Diecezjalnym im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie. Celem podjętego działania jest nie tylko trwałe zachowanie spuścizny Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, ale także wyrażenie wdzięczności Pasterzowi ofiarnie służącemu diecezjanom w latach 1962-1990. W przedłożonej edycji zawarto, ułożone chronologicznie, wyłącznie dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych osobiście przez abpa Ablewicza, chociaż należy zauważyć, że we wspomnianych latach w imieniu i z upoważnienia Biskupa Tarnowskiego parafie wizytowali także biskupi pomocniczy: Michał Blecharczyk, Karol Pękala, Piotr Bednarczyk, Józef Gucwa i Władysław Bobowski. Przygotowywane przez nich dekrety reformatorskie były drukowane na osobistym papierze Biskupa Tarnowskiego i podpisywane przez samego abpa Ablewicza. W analizowanym okresie zwizytowanych zostało 113 dekanatów. Biskup Tarnowski osobiście zwizytował w całości lub części 25 spośród nich. Materiał źródłowy opatrzony aparatem krytycznym został ubogacony częścią aneksową, w której znajdują się: 1. Wykaz wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza ze szczegółowym wskazaniem dat wizytacji, parafii, dekanatów, duchownych wymienionych w dekretach reformatorskich oraz sygnatur Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie zastosowanych w zespole Wizytacje Kanoniczne; 2. Wykaz duchownych wymienionych w dekretach reformatorskich z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza ze wskazaniem roboczych numerów dekretów reformatorskich, sygnatur w zespołach: Akta Personalne Kapłanów lub Akta Personalne Kapłanów Pracujących poza Diecezją oraz rekordów bibliograficznych biogramów pośmiertnych; 3. Kwestionariusz wizytacyjny (stosowany do 1968 r.); 4. Kwestionariusz wizytacyjny (stosowany od 1969 r.); 5. Trzeci Synod Diecezji Tarnowskiej – statuty synodalne; 6. Trzeci Synod Diecezji Tarnowskiej – instrukcja synodalna dotycząca przebiegu wizytacji kanonicznej. Opracowanie zawiera także wykazy: skrótów oraz bibliograficzny źródeł prawa i literatury. The subject of the present source material with a critical apparatus are 152 reform decrees from canonical visitations carried out by Jerzy Ablewicz, the Bishop of Tarnów. The study is the result of a research service involving an archival search conducted in the Diocese Archive Archbishop Jerzy Ablewicz in Tarnów. The aim of the undertaking is not only to permanently preserve the legacy of Jerzy Ablewicz, the Bishop of Tarnów, but also to express gratitude to the Shepherd who sacrificially served the diocesan in the years 1962-1990. The presented edition contains, arranged chronologically, only the reform decrees from the canonical visitations carried out personally by Archbishop Ablewicz, although it should be noted that in the years mentioned above, in the name and on the authority of the Bishop of Tarnów, parishes were also visited by auxiliary bishops: Michał Blecharczyk, Karol Pękala, Piotr Bednarczyk, Józef Gucwa and Władysław Bobowski. The reform decrees prepared by them were printed on the personal paper of the Bishop of Tarnów and signed by Archbishop Ablewicz himself. During the analysed period, 113 vicariates forane were visited. The Bishop of Tarnów personally visited all or part of 25 of them. The source material provided with critical apparatus has been enriched by an annex part, which includes: 1. List of canonical visitations carried out by Jerzy Ablewicz, the Bishop of Tarnów with a detailed indication of the dates of the visitations, parishes, vicariates forane, clergy mentioned in the reform decrees and the signatures of the Diocese Archive Archbishop Jerzy Ablewicz in Tarnów applied in the Canonical Visitations unit; 2. List of clergy mentioned in the reform decrees from the canonical visitations conducted by Jerzy Ablewicz, the Bishop of Tarnów with indication of working numbers of reform decrees, signatures in the units: Personal Files of Priests or Personal Files of Priests Working Outside the Diocese and bibliographic records of posthumous biographies; 3. Visitation questionnaire (used until 1968); 4. Visitation questionnaire (used since 1969); 5. Third Synod of the Diocese of Tarnów – synodal statutes; 6. Third Synod of the Diocese of Tarnów – synodal instruction regarding the course of the canonical visitation. The study also contains lists of: abbreviations and bibliographic sources of law and literature.
Item
Człowiek, bardziej człowiek… kobieta. Płeć i kobiecość w pisarstwie Leo Lipskiego
(2024-03-09) Jędrzejewska, Iwona
Tematem rozprawy jest problematyka kobiecości i płci w prozie Leo Lipskiego. Głównym celem pracy jest weryfikacja prawdziwości dwóch głównych tez; obecności w tekstach autora "Piotrusia" obrazu kobiecości, który może być odczytywany w kontekście archetypicznego wizerunku Magna Mater (Wielkiej Bogini) oraz istnienia dającej się wywieść z utworów pisarza unikalnej koncepcji odnowy świata przez literaturę. Rozprawa ma dwudzielną formę. Część I zatytułowana "Wieczna kobiecość" została poświęcona pierwszemu z zagadnień, natomiast część II "Świat(a) od-nowa" traktuje o drugim z poruszanych problematów. Obie części, mimo iż różniące się zakresem podejmowanych w nich zagadnień i poruszające różne aspekty pisarstwa Lipskiego, łączy tematyka kobiecości; czy to uobecniająca się w próbach uchwycenia jej unikalnego charakteru poprzez analizy żeńskich bohaterek utworów Lipskiego oraz zestawienia ich z bohaterami męskimi, czy też ujmowana paradoksalnie, w kontekście jej braku. Praca została zakończona próbą usytuowania prozy Leo Lipskiego na tle nowoczesnego dyskursu feministycznego. Do tekstu dysertacji dołączono suplement "Somatobiografia Leo Lipskiego, czyli historia ciała utrwalonego w tekście". Stanowi on kontynuację oraz rozszerzenie niektórych wątków poruszanych w treści wywodu podstawowego. The subject of the dissertation is the issue of femininity and gender in the prose of Leo Lipski. The main objective of the work is to verify the truthfulness of two main theses: the presence in the author's texts of "Piotrus" of an image of femininity, which can be read in the context of the archetypal image of Magna Mater (Great Goddess) and the existence of a unique concept of world renewal through literature, derived from the writer's works. The dissertation is divided into two parts. Part I, titled "Eternal femininity", is dedicated to the first issue, while Part II, "World(s) anew", deals with the second of the discussed problems. Although both parts differ in terms of the scope of issues addressed and different aspects of Lipski's writing, they are connected by the theme of femininity. Whether it is manifested in attempts to capture its unique character through analyses of female characters in Lipski's works and juxtaposing them with male characters, or paradoxically, in the context of its absence. The work concludes with an attempt to situate Leo Lipski's prose in the context of modern feminist discourse. Included with the dissertation text is a supplement titled "Somatobiography", or the history of the body immortalized in text. It continues and expands on some of the topics discussed in the main exposition.
Item
Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2005) Goliszek, Piotr
Zjawisko globalizacji jawi się jako nieunikniona konieczność i jako proces nieodwracalny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Zachodzi więc potrzeba kształtowania solidarnych, braterskich i społeczno twórczych zasad kształtujących ten fenomen. Kościół głosząc treści kerygmatu i pełniąc funkcję sumienia ludzkości, ma możliwość wywierania wpływu na przebieg procesów globalizacji na podstawie uniwersalnego posłannictwa i społeczno-etycznych systemów wartości. W tym dialogu kerygamtu ze współczesną kulturą globalną rodzi się atmosfera zrastania z perspektywą Ewangelii, która budzi optymizm i nadzieję. The phenomenon of globalization appears to be an inevitable and irreversible proeess in contemporary social-cultural conditions. Hence there is a need to form solidary, brotherly and socially creative principies shaping this phenomenon. Preaching the contents of the kerygma and fulfilling the fonction of mankind’s conscience the Church has a possibility of influencing the course of the globalization processes on the basis of its universal mission and the social-ethical Systems of values. In this dialog between kerygma and the contemporary global culture the atmosphere is born of growing unity with the perspective of Gospel, which awakens optimism and hope.
Item
Usensownienie życia w chrześcijaństwie
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006) Goliszek, Piotr
Na rozumienie sensu życia, miały wpływ kierunki filozoficzne i chrześcijańskie. Jednakże chrześcijańska myśl dotycząca sensu życia dopracowała się znaczącej sensologii i sensopraktyki. Najbardziej pełną i oryginalną koncepcją, która jest adekwatna do samego przedmiotu „sens życia”, jawi się współcześnie na gruncie personalizmu. Podkreśla on, iż sensem bytu może być tylko wartość osobowa, po prostu osoba jako rzeczywistość dokonana, a jednocześnie dokonująca się wielokształtnie. Ostatecznie sens życia ludzkiego otrzymuje jakąś postać ontyczną. Jest nim punkt Omega, a w terminologii chrześcijańskiej Jezus Chrystus. Seemingly simple questions: How to live in order not to lose one’s life? How to make it valuable? In the name of what to go on living, since life has an end and goes by? How to prevent domination of "to have" over "to be"? touch upon – consciously or subconsciously – the most basic problems of human existence, of looking for the ultimate reason for human existence, or at least of looking for a superior meaning of the reason to exist, i.e. the problems of the meaning of one’s own life, the meaning of human history, the meaning of the world. Understanding the meaning of life was influenced by philosophical and Christian trends. However, Christian thought connected with the meaning of life worked out a significant senso logy and senso-practice. The most complete and original conception that is adequate to the very subject of the ‘meaning of life’ appears in modern times in the field of personalism. This trend stresses, that only the personal value can be the meaning of being; a person as a per fective reality, and at the same time one that happens in various forms. Ultimately the meaning of human life receives some ontic form. It is the Omega point, and in Christian terminology it is Jesus Christ.
Item
Antropologia personalistyczna w katechezie
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008) Goliszek, Piotr
Antropologia personalistyczna wzmacnia katechezę antropologiczną o personalistyczną umiejętność odczytania problematyki egzystencji człowieka przez pryzmat osoby, jej wielkości, godności. Podpowiada jednocześnie, aby katecheza podjęła pełną odpowiedzialność za człowieka i jego dzieje. Personalism in anthropology includes the being whole of the man as the man – as a human person, in the term “person”; it also moves the meaning of “person” as a being towards the subjective character of the “I”, the self, the whole of the intra-human world and towards personalization of individual and collective life. Personalistic anthropology consolidates anthropological catechesis with a personalistic ability to interpret the issue of man’s existence through the prism of the person, his greatness and dignity. At the same time it prompts that catechesis should accept complete responsibility for man and his history. Catechesis aided by personalistic anthropology emphasizes the miracle of the human person, illuminates the Christian vocation of man, explains his existence as compared to the specific character of the epoch, interprets the history of his life in the light of the Gospel, and first of all it prepares the way to Christ.
Item
Personalistyczna tożsamość katechetyki
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008) Goliszek, Piotr
Personalistyczna tożsamość katechetyki wynika już samego faktu ku-osobowego ukierunkowania, ku Osobie Boga i ku osobie ludzkiej. Jej badania, opracowania, mają służyć przede wszystkim człowiekowi w spotkaniu z Osobą Jezusa Chrystusa. Osoba w obszarze katechetyki winna być działaniem, czynem, sprawczością i twórczością, miarą katechetycznej prakseologii oraz najwyższą racją działania. Oparcie katechetyki na systemie personalistycznym wniesie do jej refleksji otwartość i uniwersalizm. Pozwoli to odpowiednio porządkować dane, tworzyć ogólną perspektywę, dokonywać syntezy materiału, docierać do prawd najgłębszych i uczyć myślenia głębinowego. Potrafi również doskonale łączyć empirię religijną ze światem ducha i zbliża chrześcijaństwo do całego życia osobowego. The personalistic identity of catechesis issues from the very fact of its being directed towards the person: towards the Person of God and towards the human person. Its research as well as its studies should first of all serve man in his meeting with the Person of Jesus Christ. The person in the sphere of catechesis should be tantamount to action, to act, to causality and creativity, to the measure of catechetic praxiology, and to the highest rationale for acting. Basing catechesis on the personalistic system will give openness and universalism to its reflection. This will allow to properly order the data, to form a general perspective, to make a synthesis of the data, to reach the most profound truths and to teach the depth thinking. It will also perfectly well connect the religious empiricism with the spiritual world and bring Christianity closer to the whole of communal life.