Artykuły naukowe (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 458
 • Item
  Integralny rozwój i wychowanie dziecka w pedagogii katolickiej
  (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2023) Opiela, Maria Loyola
  Integralny rozwój i wychowanie osoby stanowią istotę zarówno teoretycznej refleksji, jak i praktyki pedagogicznej w edukacji katolickiej. Podejmowane we wszystkich obszarach rozwoju dziecka od wczesnych lat służą kształtowaniu fundamentu dla całego jego życia i doskonalenia osobowego. W czasie dynamicznych przemian społeczno-kulturowych, trudnych wydarzeń i postępującej sekularyzacji, konieczne jest doskonalenie praktyki wczesnego wychowania. W harmonijnym wspieraniu całościowego rozwoju dziecka i jego ukierunkowaniu zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami bardzo ważne jest uwzględnienie wychowania religijnego i moralnego z wykorzystaniem liturgii i jej inicjacyjnego wymiaru. Jest to możliwe dzięki wsparciu rodziny przez korzystanie z podstaw teoretycznych katolickiej pedagogii przedszkolnej, opartej na uniwersalnych wartościach i prawidłowościach rozwoju dziecka. The integral development and education of the person is at the heart of both theoretical reflection and pedagogical practice in Catholic education. Undertaken in all areas of the child’s development from an early age, it serves to form the foundation for the child’s entire life and personal perfection. At a time of dynamic socio-cultural changes and challenging events, increasing secularisation, it becomes necessary to improve the practice of early childhood education. In the harmonious promotion of the holistic development of the child and its orientation according to its innate potential and possibilities, it is very important to take into account religious and moral education using the liturgy and its initiatory dimension. This is possible by supporting the family through the use of theoretical foundations and a Catholic preschool pedagogy based on universal values and regularities of child development.
 • Item
  Polska wobec fali migracyjnej z południa w 2023 roku – stanowisko względem nowego paktu migracyjnego Unii Europejskiej z uwzględnieniem przywrócenia kontroli granicznej ze Słowacją
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Szachoń-Pszenny, Anna; Zyguła, Alicja
  Problem nasilonej migracji do Unii Europejskiej (UE), chociaż obecny w przestrzeni publicznej od wielu lat, wciąż pozostaje nierozwiązany. Pierwszą odsłonę kryzysu migracyjnego w 2015 r. określono jako „szczyt” kryzysu migracyjnego, kiedy do południowych granic zewnętrznych UE na ogromną skalę napływali migranci z Bliskiego Wschodu. Wówczas UE szukała sposobów, by solidarnie rozwiązać omawiany problem. Aktualnie, po upływie ośmiu lat nowa fala migracyjna z południa napiera na unijne granice, dlatego problem ponownie wraca, stając się nie tylko przedmiotem analiz badawczych czy dyskusji politycznych, ale także wiodącym tematem polskiej kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 2023 r. Celem artykułu jest zaprezentowanie stanowiska Polski wobec unijnej propozycji rozwiązania nowej fali kryzysu migracyjnego przez południowe granice zewnętrzne UE. Publikacja wskazuje także na okoliczności tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy wewnętrznej pomiędzy Polską a Słowacją. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych i wypowiedzi rządzących postawiono następujące pytania: Jakie jest stanowisko Polski wobec nowej fali kryzysu migracyjnego w UE oraz jakie czynniki leżą u jego podstaw? Czy Polska staje się państwem migracyjnym? Czy tymczasowe przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych to jedyne rozwiązanie w reakcji na falę migracyjną z południa? Czy nowy pakt migracyjny niesie szanse na solidarność wśród państw członkowskich, a może raczej trzeba szukać innych rozwiązań? W artykule przyjęto hipotezę główną wskazującą, że Polska musi się coraz bardziej angażować w kwestie migracyjne po 2015 r., a w wyniku nowych kryzysów na jej granicach, zwłaszcza w latach 2021-2023, nabiera cech państwa migracyjnego. Przejawem tego jest kryzys na granicy z Białorusią oraz aktualna zmiana szlaku bałkańskiego, spowodowana falą migracyjną z południa UE w 2023 r. Hipoteza pomocnicza stanowi, że od Polski wymaga się większego zaangażowania w unijną politykę migracyjną oraz opracowania skutecznych środków w reakcji na nasilające się sytuacje kryzysowe na granicach. Z przeprowadzonej analizy problemu wynika refleksja, że pomimo podejmowanych prób rozwiązań nowe kryzysy wciąż się pojawiają, co tylko pogłębia istniejące podziały polityczne, a jednocześnie wskazuje się na konieczność podjęcia środków zaradczych, głównie w sytuacjach nagłych. Przykładem tego jest reakcja Polski na presję migracyjną z południa UE i zmiany przebiegu szlaku bałkańskiego, którą było przywrócenie kontroli granicznej ze Słowacją, po raz pierwszy z powodów migracyjnych. W artykule wykorzystane zostały głównie teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza, która obejmuje analizę treści literatury oraz dostępnych aktów prawnych i opracowań statystycznych dotyczących badanego zjawiska. The problem of increased migration to the European Union, although present in the public space for many years, still remains unresolved. The first stage of the migration crisis in 2015 was described as “the peak” of the migration crisis when large-scale migrants from the Middle East arrived at the EU’s southern external borders. At that time, the European Union was looking for ways to solve the problem in solidarity. Currently, after 8 years, a new wave of migration from the south is pressing on the Union’s borders, which is why the problem returns, becoming the subject of research analyses, political discussions and the leading topic of the Polish parliamentary election campaign in autumn 2023. The objectives of the considerations undertaken in the article focus primarily on presenting Poland’s position towards the EU proposal to solve the new wave of the migration crisis through the southern external borders of the European Union. They also include an analysis of the circumstances of the temporary reintroduction of border control at the internal border between Poland and Slovakia. The analysis of the literature on the issue, legal acts and statements by those in power aims to find an answer to the following questions: what is Poland’s position towards the new wave of the migration crisis in the EU and what are the underlying factors? Is Poland becoming a migration state? Is the temporary reintroduction of internal border controls the only solution in response to the migration wave from the south? Does the new migration pact offer opportunities for solidarity among Member States, or is it necessary to look for other solutions? The main hypothesis of the article is that Poland has become increasingly involved in migration issues after 2015, and as a result of new crises on its borders, especially between 2021–2023, Poland takes on the characteristics of a migrant state. This is expressed by firstly the crisis on the border with Belarus and the current change of the Balkan route due to the migration wave from the south of the EU in 2023. The supporting hypothesis states that Poland is required to become more involved in EU migration policy and to develop effective measures in response to escalating border crises. From the analysis of the problem, the reflection arises that despite attempts at solutions, new crises continue to emerge, which only deepens the existing political divisions, while at the same time requiring countermeasures, especially in emergencies. An example of this is Poland’s response to migration pressure from the south of the EU and changes to the Balkan route, which was the reintroduction of border control with Slovakia for the first time for migration reasons. The article mainly uses theoretical research methods, such as analysis, which includes an analysis of the content of literature and available legal acts and statistical studies regarding the studied phenomenon.
 • Item
  Implementing the Principle of the Common Good in Classical and Social Enterprises
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Marek, Agnieszka; Kostrzewa, Sylwia; Zadroga, Adam
  This publication aims to identify similarities and differences in the ways of implementing the principle of the common good in classical (commercial) and social enterprises. Given the differences between social and classical enterprises in terms of their objectives and modes of action, it has to be stressed that the nature of the contribution they make to the common good differs in terms of subject and object. The research is embedded in Catholic social teaching (CST) because this approach presents one of the theoretically and practically richest theories of the common good, and secondly, it allows to discover modern ways of building the common good while respecting centuries of tradition and referring to philosophical classics. The common good principle in the light of CST lets us focus not only on the material but also the transcendental aims of human work and life which lead to more sustainable management. Commercial enterprises strengthen intellectual capital and expand technological and business knowledge. The profit earned by these companies essentially contributes to the good of society (taxes, investment, charity), including employees (bonuses, training). Social enterprises, on the other hand, have the advantage of investing in social capital and thus building a civil society based on mutual trust and support, especially at a local and institutional level. The profit generated by these organisations is a means to achieve social goals and not an end in itself. The results of our research show that both commercial and social enterprises contribute to common good on their own ways but the best results can be achieved when they cooperate and use all of their strengths for building the better future.