Książki/rozdziały (WKUL)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 110
 • Item
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków
  (Wydawnictwo KUL, 2020) Lis, Wojciech
  Kształtowanie przestrzeni i zagospodarowywanie coraz to nowych jej obszarów wpisane jest w naturę człowieka. Jednakże przestrzeń, w której realizują się ludzkie działania, w której pokolenia spotykają się ze sobą poprzez materialne wytwory swojej aktywności, jest dobrem ograniczonym. Oznacza to, że wszelka ludzka aktywność musi być przemyślana i zaplanowana, zważywszy, że znajdują się w niej zabytki, stanowiące dobro wspólne i źródło tożsamości narodowej. Zabytki są integralną częścią otoczenia człowieka, które jednak za jego sprawą podlega nieustannym zmianom. Próba uporządkowania przestrzeni oraz ochrony zabytków znajduje odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Uchwalanie planów miejscowych zostało pozostawione uznaniu władz gminy, które mogą całkiem swobodnie decydować, czy objąć swoje terytorium planem miejscowym, czy nie, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące ochrony zabytków w kontekście polityki przestrzennej gminy, pogodzenia interesu prywatnego i publicznego, tym bardziej że ustalenia planów miejscowych mogą stanowić podstawę władczych rozstrzygnięć z zakresu nadzoru konserwatorskiego. Zagadnienie zakreślone tytułem książki wpisuje się w dyskusję publiczną, dotyczącą polityki przestrzennej oraz poszukiwania rozwiązań zmierzających do pogodzenia ochrony zabytków z zapewnieniem warunków rozwoju będącego konsekwencją postępu cywilizacyjnego.
 • Item
  Kultura polska na Litwie
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Lis, Wojciech
  Podział Państwa Polskiego dokonany wskutek zdrady jałtańskiej w 1945 r. pozostawił poza granicami połowę jego przedwojennego terytorium zamieszkałego przez kilka milionów Polaków. Część z nich pozostała u siebie na ziemiach litewskich, które od wieków zamieszkiwali ich przodkowie. Zagadnienia dotyczące Polaków mieszkających na Litwie są aktualne z wielu powodów, głównie dlatego, że nie da się zrozumieć historii i kultury Polski bez znajomości historii i kultury Kresów Wschodnich. Polacy mieszkający na Litwie, chociaż oderwani od Macierzy, funkcjonujący w trudnych warunkach zdeterminowanych asymilacyjną polityką władz litewskich, przetrwali dzięki kultywowaniu i rozwijaniu kultury polskiej. Stanowi ona fundament tożsamości i symbol jedności narodowej. Kultura polska na Litwie obejmuje zarówno wytwory materialne, uznane dzisiaj za dzieła sztuki, ale także dziedzictwo niematerialne – język, religię, tradycje i zwyczaje, historię, literaturę i sztukę, muzykę, teatr itd. Jedne i drugie są integralną częścią kultury polskiej, składającej się na dziedzictwo narodowe. Przekonanie to pozwoliło zaangażować w przygotowanie tego opracowania nie tylko znawców relacji polsko-litewskich reprezentujących różne środowiska i ośrodki naukowe, ale przede wszystkim oddanych sprawie animatorom i twórcom kultury polskiej na Litwie. Dzięki temu przypomniano o rodakach rozsianych po świecie złączonych więzami wspólnoty oraz przywrócono kulturze polskiej na Litwie należne jej miejsce w pejzażu kulturowym Polski.
 • Item
  Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy The Testimony of Survivors and Rescuers, vol. 1 i 2
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Tyndorf, Ryszard; Zieliński, Zygmunt
  This is a pioneering study of the rescue activities on behalf of Jews carried out by the Catholic Church and its clergy in German-occupied Poland during the Second World War. The study relies primarily on the testimonies of Jewish survivors and Polish rescuers, supplemented by Church records. The current state of research, which is not exhaustive, has identified 66 religious orders of women at some 450 institutions (mostly convents), 25 religious orders of men at some 85 institutions, and more than 700 diocesan priests in at least 580 localities throughout the territory of interwar Poland, as having provided various forms of assistance to Jews. The number of Jews who benefitted from those efforts is not known, but probably runs into the thousands. This is the first English-language monograph that encompasses the participation of all branches of the Catholic clergy and canvasses the extensive Polish-language scholarship on this topic. As such, it constitutes an important addition to the scholarship and calls for a reassessment of the historical record of the Polish Catholic Church in rescue, at a time when its own clergy was subjected to persecution not experienced by any other clergy in occupied Europe and the mandated punishment for helping Jews in occupied Poland was death.
 • Item
  Regulacja poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium na podstawie badań małżonków w diecezji sandomierskiej
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Rzepka, Kamila
  W dobie promowania na szeroką skalę antykoncepcji i aborcji oraz niewłaściwej wiedzy na temat naturalnej regulacji poczęć, potrzebna jest duszpasterska troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę. W sposób szczególny dokonuje się ona w obszarze więzi-małżeńsko rodzinnych oraz w zakresie planowania rodziny, rozumianego przez Kościół jako odpowiedzialne rodzicielstwo. Publikacja Regulacja poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium na podstawie badań małżonków w diecezji sandomierskiej została napisana na podstawie badań prowadzonych od kwietnia do września 2019 roku. Celem prowadzonych badań na próbie 345 małżonków było sprawdzenie, czy stosowane różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Studium empiryczne zostało zrealizowane na terenie diecezji sandomierskiej, co jest podyktowane naukową kwerendą dotyczącą świadectw na podjęty temat, zgromadzonych przez Pierwszą Instruktorkę Diecezjalną Dorotę Kwapisz. Spodziewanym rezultatem publikacji jest poszerzenie istniejącej dotychczas wiedzy dotyczącej metod regulacji poczęć oraz ich wpływu na więzi między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. W tym kontekście badano związek między zmienną niezależną a następującymi więziami małżeńsko-rodzinnymi: uczuciowo-ekspresyjną, psychospołeczną, religijno-moralną, opiekuńczo-wychowawczą, seksualno-prokreacyjną, kulturalno-towarzyską oraz ekonomiczno-gospodarczą. Uzyskane wyniki badań potwierdziły główną hipotezę badawczą, iż stosownie różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Przeprowadzone badania ujawniły natomiast, że w niektórych aspektach zmienne demograficzne i pośrednicząca religijność okazały się bardziej różnicujące, niż zmienna niezależna, zwłaszcza w obszarze poczucia jedności wychowania religijnego i moralnego w rodzinie, a także w zakresie wspólnotowego przeżywania praktyk religijnych. Badania ujawniły, że fundamentalną kwestią dla badanego zagadnienia jest hierarchia znaczenia poszczególnych więzi małżeńsko-rodzinnych. Osoby stosujące NPR lub niestosujący metod wyżej cenią więzi ze współmałżonkiem, w przeciwieństwie do badanych stosujących antykoncepcję i metody mieszane, dla których znacznie ważniejsze okazały się więzi z dziećmi, w czym uwidacznia się wpływ stosowanej regulacji poczęć. Novum niniejszej publikacji stanowi zbadanie w szczegółowym zakresie związku stosowanych metod regulacji poczęć z więziami między rodzicami i dziećmi. Badania wykazały, że stosowanie metod naturalnego planowania rodziny, stosowanie metod antykoncepcyjnych, metod mieszanych lub niestosowanie żadnych metod regulacji poczęć ma znaczenie nie tylko dla jakości relacji między małżonkami, ale wpływa również jakościowo na relacje rodziców z dziećmi – korzystnie w przypadku metod naturalnej regulacji poczęć lub braku stosowania metod i niekorzystnie w przypadku metod antykoncepcyjnych i mieszanych. Analiza wyników badań pozwoliła wskazać pewne postulaty dla duszpasterstwa rodzin w zakresie propagowania właściwej wiedzy dotyczącej regulacji poczęć oraz umacniania więzi małżeńsko-rodzinnych, dla rozwoju których, najbliższym środowiskiem poza domem rodzinnym jest wspólnota parafialna.
 • Item
  Respublica litteraria pisarzy nowołacińskich XVI-XVII wieku. Studia i szkice, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2022, ss. 326 ("Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej" 9)
  (Wydawnictwo KUL, 2022) Pawlak, Wiesław
  Książka zawiera dziewięć studiów i szkiców na temat wybranych twórców literatury nowołacińskiej XVI-XVII wieku jako reprezentantów ówczesnej reipublicae litterariae – ponadnarodowej i ponadwyznaniowej wspólnoty uczonych, której koncepcja, nawiązująca do źródeł antycznych, zrodziła się w kulturze humanistycznej XV-XVI wieku. U jej podstaw legła między innymi idea łączącej uczonych przyjaźni (amicitia eruditorum), opartej na wspólnych wartościach etycznych i intelektualnych. Niejako urzędowym językiem tej rzeczypospolitej uczonych była łacina. To właśnie w tym języku tworzono prace, które publikowano i czytano w całej Europie i dopiero wtórnie tłumaczono na języki wernakularne. Łacina była też głównym językiem humanistycznej epistolografii, która w epoce wczesnonowożytnej odgrywała istotną rolę jako narzędzie komunikacji, a ponadto służyła do nawiązywania kontaktów między członkami reipublicae litterariae. Udział polskich autorów w tych listownych rozmowach nieobecnych przyjaciół (amicorum colloquia absentium) oraz inne polonika ukryte w korespondencji dawnych humanistów, podobnie jak europejska recepcja dzieł pisarzy polsko-łacińskich i znacznie liczniejsze ślady recepcji literatury nowołacińskiej w Polsce, są jeszcze jednym i to ważnym świadectwem przynależności przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do kultury łacińskiej Europy. Przywołane wyżej najważniejsze pojęcia i tematy zostały rozwinięte i uszczegółowione w poszczególnych studiach i szkicach. Utrzymane w poetyce autonomicznych tekstów, pozostają one ze sobą w bliskim, dialogicznym niejako związku, przedstawiając i naświetlając wspomniane wyżej zagadnienia z odmiennej perspektywy, często wyznaczonej przez postaci i dzieła mało znane lub z pozoru mało istotne, które jednak starano się usytuować i przedstawić w możliwie szerokim kontekście współczesnej im kultury polskiej i europejskiej. W pierwszym rozdziale, w nawiązaniu do rozprawy Johanna Schraga (Johannes Schragius) Dissertatio academica de amicitia eruditorum ad ideam Plinii Secundi praesertim delineata (Strasburg 1696), zrekonstruowana została humanistyczna koncepcja przyjaźni uczonych (amicitia eruditorum). W rozdziale drugim ukazano jej związek z humanistyczną epistolografią. Rozdział trzeci poświęcony został obecnym w niej polonikom – korespondencji polskich i europejskich humanistów oraz świadectwom zainteresowania dawną Polską w listach autorów obcych. Ich przykładem jest m.in. list francuskiego humanisty Rolanda Desmarestsa (1594-1653) do Jeana-François Sarrasina (1614-1654) oraz zawarty w nim utwór Aloisiae Gonzagae ad Ladislaum Poloniae Regem sponsum proficiscentis propempticum (Pieśń pożegnalna dla Ludwiki Gonzagi, udającej się w drogę do swojego męża, króla Polski Władysława), któremu poświęcony został czwarty rozdział książki. W rozdziale piątym przedstawiono najważniejsze świadectwa recepcji niemieckiej literatury nowołacińskiej w dawnej Rzeczypospolitej oraz recepcji dzieł polskich autorów nowołacińskich w krajach niemieckojęzycznych. Egzemplifikacją obu tych zjawisk jest znajomość dzieł bawarskiego jezuity Jeremiasa Drexela w Polsce, której dotyczy rozdział szósty, oraz twórczości Szymona Szymonowica w Niemczech, o czym mowa w rozdziale ósmym. Szymona Szymonowica dotyczy również rozdział siódmy, poświęcony nieznanym aspektom biografii i twórczości tego nowołacińskiego poety. W rozdziale dziewiątym przedstawiono postać oraz najważniejsze dzieło – zbiór emblematów maryjnych Firmamentum symbolicum (1652) – siedemnastowiecznego karmelity polskiego Sebastiana a Matre Dei. Integralną częścią książki jest bibliografia, obejmująca teksty źródłowe oraz opracowania, i indeks nazwisk.