Powrót do przestępstwa w prawie kanonicznym i prawie polskim

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-11-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W dysertacji została podjęta próba ukazania in­stytucji powrotu do przestępstwa w ujęciu dwóch różnych systemów prawnych, tj. w prawie kanonicznym oraz polskim prawie karnym. Głównym problemem badawczym, jaki został wskazany we wstępie pracy, było pytanie: czym jest powrót do przestępstwa i jak należy go rozumieć? To w kon­sekwencji zrodziło dalsze pytania, tj.: czy ustawodawcy obu porządków prawnych przewidują różne rodzaje recydywy, a jeśli tak to jakie? Czy do zaistnienia powrotu do przestępstwa konieczne jest zaistnienie jakichkolwiek przesłanek? Jakie konsekwencje niesie ze sobą recydywa? Aby udzielić odpowiedzi na te pytania, praca została podzielna na trzy rozdziały, z których pierwszy porusza ogólne kwestie związane z powrotem do przestępstwa oraz odesłania historyczne do tego, jak kształtowała się ta instytucja na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Drugi rozdział został poświęcony recydywie w ujęciu prawa kano­nicznego, a trzeci polskiemu prawu karnemu. W ramach pracy został zaproponowany podstawowy podział recydywy ze względu na jej rodzaj, tj. na recydywę ogólną zwaną także kryminologiczną, recydywę jurydyczną oraz penitencjarną. W dy­sertacji zostały wskazane przesłanki jakie są ko­nieczne do zaistnienia recydywy, właściwe dla obu porządków prawnych. Praca opiera się na najnowszym stanie prawnym, a także uwzględnia nadchodzące zmiany w polskim kodeksie kar­nym. The dissertation attempts to present the institution of recidivism in terms of two different legal systems, i.e. in canon law and Polish criminal law. The main research problem identified in the introduction to the dissertation was the question: what is the recidivism and how should it be under­ stood? This, in consequence, gave rise to further questions, i.e.: do the legislators of both legal or­ders provide for different types of recidivism, and if so, which ones? Are there any prerequisites for recidivism? What are the consequences of recidi­vism? In order to answer these questions, the work has been divided into three chapters, the first of which addresses general issues related to recidivism and historical references to how this institution has evolved over the last few decades. The second chapter is devoted to recidivism in terms of canon law and the third to Polish crimi­ nal law. The dissertation proposes a basic divi­sion of recidivism according to its type, i.e. general recidivism, also known as criminological re­cidivism, juridical recidivism and penitentiary re­cidivism. The dissertation identifies the prerequisites for recidivism, which are specific to both legal orders. The dissertation is based on the most recent legal status and also takes into account the upcoming changes in the Polish Penal Code.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
Keywords
recydywa, powrót do przestępstwa, kanoniczne prawo karne, polskie prawo karne, recidivism, relapse into crime, canon penal law, Polish penal law
Citation
ISBN
Creative Commons License