Udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Republiki Białorusi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Republiki Białorusi (dalej: RB). Związując się postanowieniami umów międzynarodowych, z których wynikają konkretne obowiązki w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, RB zobowiązała się do ich przestrzegania, a w związku z tym zobowiązała się do wprowadzenia do swojego porządku prawnego norm określonych w tych aktach. W toku poczynionych badań ustalono, że w większości swoich przepisów ustawodawstwo krajowe RB odpowiada standardom udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, wynikającym z umów międzynarodowych, których RB jest stroną. Zagadnieniem problematycznym pozostaje natomiast praktyka dotycząca stosowania prawa. Wskazano na nieprawidłowości dotyczące zarówno sytuacji utrudniających dostęp do ochrony na terytorium RB, jak również poszczególnych zagadnień związanych z procedurą rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz minimalnych standardów w zakresie przyjmowania cudzoziemców na terytorium RB. W związku z tym sformułowane w pracy wnioski uzasadniają stwierdzenie, że prawo krajowe RB nie jest w pełni zgodne z międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, do których przestrzegania zobowiązała się RB. The doctoral dissertation explores the granting of international protection to foreigners on the territory of the Republic of Belarus (hereinafter: RB). RB, bound by international agreements which impose specific obligations regarding the granting of international protection to foreigners, has committed to complying with and introducing into its legal system the standards set out in these acts. In the course of the conducted research, it has been determined that most provisions of RB’s domestic legislation correspond to the standards of granting international protection to foreigners outlined in international agreements to which the RB is a party. However, the issue lies in the practical application of the law. Irregularities were identified both in situations that obstruct access to protection in the territory of the RB and in specific matters relating to the application examination procedure and the minimum standards for accepting foreigners on the RB’s territory. Therefore, the conclusions formulated in the dissertation support the assertion that the national law of the RB is not fully compliant with the international regulations on granting international protection to foreigners, to which RB has committed itself.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych; promotor: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
Keywords
ochrona międzynarodowa, uchodźcy, Republika Białorusi, International protection, refugees, Republic of Belarus
Citation
ISBN
Creative Commons License