Sakramentalność powtórnych małżeństw w Kościele katolickim i Kościele prawosławnym

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Praca doktorska analizuje kwestię uznania sakramentalności powtórnych małżeństw w doktrynie teologiczno-kanonistycznej Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego. Pierwszy rozdział ukazuje odmienne rozumienie sakramentalności małżeństwa. Drugi rozdział przedstawia instytucję powtórnych małżeństw w świetle odmiennego realizowania ewangelicznego ideału monogamii. Rozdział trzeci ukazuje władzę obu Kościołów wobec uprawnienia wiernych do remariażu i status kanoniczny powtórnych małżeństw. Rozdział czwarty podejmuje kwestię uprawnienia rozwiedzionych repetentów do Komunii św. w kontekście pokuty i powrotu do pełnej komunii kościelnej. Kościół prawosławny toleruje powtórne małżeństwa, nie uznaje ich sakramentalności, lecz stopień kościelności. Z jednej strony chroni niepowtarzalność pierwszego małżeństwa sakramentalnego, a z drugiej strony dopuszcza do Komunii św. niesakramentalnych remariażystów, aby zapewnić im łączność eucharystyczną z Kościołem. Natomiast Kościół katolicki uznaje powtórne małżeństwo wdowców, ale nie zezwala na małżeństwo niesakramentalne rozwiedzionym cywilnie podczas trwania nierozerwalnego węzła sakramentalnego. Dopuszczenie do Komunii św. pozostających w nowych związkach, jest możliwe na drodze nadzwyczajnej poprzez ich deklarację o życiu w czystości. Praktyka prawosławna stosująca oikonomia nie jest alternatywnym rozwiązaniem dla doktryny katolickiej. The following doctoral thesis analyses the question of acknowledging the sacramentality of the second marriage in the theological and canonical doctrines of the Catholic Church and the Orthodox Church. The first chapter discusses the different interpretations of the sacramentality of marriage. The second chapter presents remarriage in the light of different implementations of the evangelical ideal of monogamy. The third chapter shows the authority of both Churches towards granting the faithful the right to remarry, and the canonical status of the second marriage within the two Churches. The fourth chapter addresses the issue of admitting the divorced remarried to Holy Communion in the context of penance and their return to the full ecclesial communion. The Orthodox Church tolerates remarriage, however, in doing so, it does not recognize its sacramentality, but only its degree of canonicity. It admits the faithful living in non-sacramental second marriages to Holy Communion to ensure them connection with the Church. By contrast, the Catholic Church validates the remarriage of widowers, but does not permit a non-sacramental marriage of the faithful legally divorced. The admission of the remarried to Holy Communion is possible through their declaration of life in continence. The Orthodox practice of oikonomia is not an alternative solution to the Catholic doctrine.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
Keywords
sakramentalność małżeństwa, powtórne małżeństwo, rozwód, oikonomia, Kościół prawosławny, sacramentality of marriage, remarriage, divorce, Orthodox Church
Citation
ISBN
Creative Commons License