Książki/rozdziały (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 295
 • Item
  Kulturowo-społeczne uwarunkowania niskiej dzietności w Polsce
  (Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, 2023) Kornas-Biela, Dorota
 • Item
  Obserwacja funkcjonalna w modelu Szkolnej Oceny Funkcjonalnej
  (Polihymnia, 2023-12-01) Domagała-Zyśk, Ewa
  Celem tekstu jest przedstawienie znaczenia, założeń, zasad oraz metod obser­wacji funkcjonalnej, która jest jednym z ważniejszych elementów procesu Szkolnej Oceny Funkcjonalnej. Przedstawiono także narzędzia - Formularz Konsultacji Zespołowych oraz Arkusz Obserwacji ucznia, które przygotowane zostały w modelu proponowanym w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełno­ sprawności i Zdrowia (ICF) i mogą służyć jako narzędzia do obserwacji funkcjonalnej dla nauczycieli i rodziców. Artykuł kończą wnioski dotyczące konieczności doskonalenia nauczycieli i pedagogów w zakresie prowadzenia obserwacji oraz ro­zumienia i interpretowania zachowań uczniów. The purpose of the text is to present the meaning, assumptions, principles and methods of functional observation, which is one of the most important elements of the School Functional Assessment process. Also presented are the tools - the Team Consultation Form and the Student Observation Sheet, which are prepared in the model proposed by the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) and can serve as functional observation tools for teachers and parents. The article ends with conclusions on the need to improve teachers and educators skills in conducting observations and understanding and interpreting student behavior.
 • Item
  Dostępna edukacja akademicka
  (Wydawnictwo KUL, 2023-12-22) Domagała-Zyśk, Ewa
  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie założeń i przykładów dostępnej edukacji wyższej dla studentów z niepełnosprawnościami i chorobami, które zostały opracowane zarówno na podstawie wyników licznych prac badawczych, analizy doświadczeń stosowanych na poszczególnych uczelniach krajowych i zagranicznych, jak też własnych doświadczeń, badań i metodycznej refleksji nad uczelnianą „dydaktyką dostępną”.
 • Item
  Uczelnia dostępna dla studentów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Doświadczenia i rekomendacje
  (Wydawnictwo KUL, 2023-10-26) Domagała-Zyśk, Ewa
  Książka składa się z dwóch części zatytułowanych w wymowny sposób: część pierwsza nosi tytuł "Nic o nas bez nas – z doświadczeń studentów i absolwentów", zaś druga "Razem z wami – z doświadczeń studentów i nauczycieli akademickich". Celem takiej właśnie konstrukcji było z jednej strony stworzenie przestrzeni dla wypowiedzi samych zainteresowanych – osób z niepełnosprawnościami czy chorobami, zaś z drugiej strony – wskazanie, że zagadnienie wysokiej jakości edukacji dla tej grupy studentów jest naszym wspólnym zadaniem akademickim i powinno mieć stałą i silnie umocowaną pozycję w obszarze interdyscyplinarnych naukowych badań nad niepełnosprawnością. Część pierwsza zawiera cztery rozdziały, które zostały przygotowane bądź bezpośrednio przez osoby doświadczające danej niepełnosprawności czy choroby, bądź w bezpośredniej z nimi współpracy. Dotyczą one uwarunkowań studiowania osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (wzroku i słuchu), a także osób z autyzmem i chorobami przewlekłymi. Zaproszone do współpracy autorki to osoby z bogatym doświadczeniem praktycznym i badawczym – a czasami także osobistym – w obrębie danej niepełnosprawności. Jednocześnie są to kobiety silnie zaangażowane społecznie, współpracujące z innymi osobami z daną niepełnosprawnością czy chorobą oraz stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz podnoszenia poziomu jakości edukacji osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Ich głos zatem może być traktowany jako głos środowiska, a wybrane przez nie problemy badawcze – dotyczące m.in. zasobów indywidualnych, specyficznych potrzeb danej grupy, aspiracji edukacyjnych czy też możliwości wsparcia personalnego, dydaktycznego, w tym technologicznego – należy potraktować jako najbardziej palące zagadnienia poddawane namysłowi i dyskusji naukowej. Druga część publikacji zawiera dwa teksty, oparte na badaniach naukowych przeprowadzonych w gronie studentów i nauczycieli akademickich. Przedstawiają one „drugą stronę medalu” – postawy rówieśników oraz nauczycieli akademickich, a także analizę wyzwań, które niesie ze sobą wspólna edukacja studentów z niepełnoprawnościami i indywidualnymi dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi ze studentami niezgłaszającymi takich potrzeb. Nieodłączną częścią publikacji jest zestaw plakatów, na których zawarto informacje o podstawowych specyficznych potrzebach studentów z daną niepełnosprawnością czy chorobą oraz rekomendacje dotyczące strategii dydaktycznych i wsparcia personalnego, którego mogą potrzebować studenci. Warto podkreślić, że każdy z zestawów był konsultowany z osobami doświadczającymi danej trudności, zatem w uprawniony sposób może być traktowany jako głos płynący „z wewnątrz” danej grupy. Plakaty mogą być wykorzystywane także niezależnie, jako element szkoleń, warsztatów czy też kształcenia przygotowującego do roli nauczyciela akademickiego.
 • Item
  Ekologia łona ekologią świata: o nowy paradygmat w ekologii
  (Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000) Kornas-Biela, Dorota